Table
of periodicals location in the archive boxes
(Location in the database)
Box Fund Fund Yes/No Notes
number owner number in database
P-1 Altman Anatoly 003 Yes
Ash Yosef 129 Yes
Beizer Michael 037 Yes
Beizer Sera 151 Yes
Bogdanovsky Aron 171 Yes
Dishler Bernie 158 Yes
Feigin Dora 154 No
Harris Zelda 119 Yes
Herbert Valerie 030 Yes
Khavkin David 097 Yes
Leibowitz Etka 130 Yes
Livshits Vladimir 016 Yes
Slepak Vladimir 096 Yes
Uspensky Igor 014 Yes
Utevsky Lev 029 Yes
Wolf Robert 046 Yes
Wurtman Enid 138 Yes
Yantovsky Shimon 161 No
P-2 Beizer Michael 037 Yes
Goldstein Shirley 055 Yes
P-3 Goldstein Shirley 055 Yes
Leibowitz Etka 130 Yes
Taratuta Aba 008 No
P-4 Altman Anatoly 003 Yes Russian/Hebrew
Ass Yosef 129 Yes
Beizer Michael 037 Yes
Beizer Sera 151 Yes
Bogdanovsky Aron 171 Yes
Herbert Valerie 030 Yes
Khavkin David 097 Yes
Leibowitz Etka 130 Yes
Slepak Vladimir 096 Yes
Utevsky Lev 029 Yes
P-5 Butman Hilel 018 No
Gaffin Jean 192 No
Goldstein Shirley 055 Yes
Heifets Michael 251 No
Lester Philippa 190 No
Serova Olga, Kozhevnikov Evgeny 085 No
Markov Edward 174 Yes
P-6 Unidentified periodicals
No
P-7 Unidentified periodicals
No
P-8 Boguslavsky Ira 101 No
P-9 Prital David 188 No
P-10 Greifer Nann 159 No
P-11 Freiman Gregory 058 No